Praktilised õppused

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse eesmärk on tagada töötajatele teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning kontrollida tegutsemisplaani vastavust eesmärgile.
Safest-i poolt korraldatav õppus vastab Tuleohutuse seadusele ning koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Teoreetilises osas käsitleme järgmisi teemasid:

 1. Tuleohutusalane teadlikkus:
  • tulekahju olemus ja selle areng;
  • tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;
  • tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
  • tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
 2. Evakuatsioon:
  • ohutu evakuatsiooni põhimõtted;
  • evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;
  • inimeste evakueerimine.
 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine:
  • inimeste päästmine ohustatud alast;
  • inimeste teavitamine tulekahjust;
  • tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;
  • tulekahu teate edastamine häirekeskusesse ja selle sisu;
  • esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted;
  • praktiline kustutusharjutus.

Praktilise osa läbiviimisele eelneb legendi koostamine, mis kirjeldab ühte võimalikku tulekahju stsenaariumi Teie asutuses. Seejärel õppus (kasutame kunstsuitsu) ning kogu eelneva võtab kokku kirjalik raport.