Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8h)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8h)

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe kahe kuu jooksul alates valimisest.

Töökeskkonnaspetsialist peab olema töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas pädev isik enne töökeskkonnaspetsialistiks määramist ja seaduse (sh määruste) alusel pole kohustust läbida väljaõpet ja/ või täiendusõpet.

Uues määruses (Tervise- ja tööministri 22. novembri 2018. a määrusele nr. 50 ‘’Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses’’ ) on kirjas, et koolitus peab olema täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele vastav ja 24 AK H kohustuslikud teemad (mille alusel töötervishoidjaohutus.ee 2019 materjal koostatud on) ning, et täienduskoolituse kestuse ja teemad lepivad kokku tööandja ja täienduskoolituse pidaja arvestades tööandja ja töötaja vajadusi. Sh täiendusõppel pole kindlat kestust.

Tööandjal on kohustus suunata töökeskkonnavolinik ja töökeskkonnanõukogu liikmed töötervishoiuja tööohutusalasele täiendõppele, kui:

 1. töökeskkonnas on toimunud olulisi muudatusi;
 2. töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
 3. töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
 4. tööinspektor peab seda vajalikuks;
 5. töökeskkonnavolinik või töökeskkonnanõukogu peab seda vajalikuks.

Õppekava, vastavalt seadusele:

Täiendõpe koos eksamiga kestab 8 akadeemilist tundi. Igal ajal on kliendil õigus koolitus pooleli jätta ning jätkata endale sobival ajal.

Paralleelselt saate kontrollida oma ettevõttes olemasolevat riskianalüüsi või luua täiesti uus.

Koolituse viis:

Alusta testi tegemist – õpi – soorita testid – saa sertifikaat.

Peale koolituse edukat sooritamist saadetakse teie e-maili aadressile sertifikaat, vajadusel saadetakse ka tavapostiga.

KOOLITUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD

Töötervishoiust ja tööohutusest üldiselt

 • Mõisted.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riiklikul tasandil ja ettevõtte tasandil, sh vajalik dokumentatsioon.
 • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused.
 • Oluliste õigusaktide tutvustus.
 • Oluliste infoallikate tutvustus.

Tööõnnetus ja kutsehaigused

 • Statistika.
 • Tööõnnetusest ja kutsehaigusest teatamine, uurimine ja dokumenteerimine.

Ohutegurid töökeskkonnas

 • Füüsikalised ohutegurid.
 • Bioloogilised ohutegurid.
 • Keemilised ohutegurid.
 • Füsioloogilised ohutegurid.
 • Psühholoogilised ohutegurid.

Riskianalüüs, tegevuskava ja sisekontroll

 • Riskianalüüsi koostamine.
 • Tegevuskava koostamine.
 • Sisekontrolli vajadus ja läbiviimine.

Töötajate tervisekontroll

 • Tervisekontrolli suunamine, läbiviimine ja dokumenteerimine.