Tuleohutusülevaatus (TOÜ)

Tuleohutusülevaatus

1.03.2021 jõustus Siseministri määrus “Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord”, mis kohustab büroohoone, tööstus- ja tootmishoone ja garaažide omanikke korraldama tuleohutusülevaatust.

Mis on tuleohutusülevaatus (TOÜ)?

Tuleohutusülevaatus on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.

Kes teostab tuleohutusülevaatust?

Kuna tuleohutusülevaatus on tuleohutusteenus, siis seda tohib majandustegevusena pakkuda füüsiline isik, kellel on vähemalt tuleohutusspetsialist tase 5 või tuleohutusekspert tase 6 kutsetunnistus.

Safesti spetsialistidel on TOÜ tegemise õigus ja kompetents teenuse osutamiseks (kutsetunnistus 153379 ja 159860).

Millistes hoonestes tuleb teha tuleohutusülevaatus?

Tuleohutusülevaatus tuleb läbi viia iga 3 aasta tagant ja esitada akt Päästeametile:

 • büroohoones pindalaga üle 750m2;
 • tööstus- ja tootmishoones pindalaga üle 1000 m2;
 • garaažis pindalaga üle 1000 m2.

Millal on esmakordse tuleohutusülevaatuse tellimise tähtaeg?

Mõistlik oleks see tuleohutusülevaatus tellida kohe, mitte jätta seda viimasele hetkele. Arvesta, et ülevaatuse kohuslane peab lisaks korraldama evakuatsiooniõppuse ja koostama tulekahju korral tegutsemise plaani. Samuti on kutsetunnistusega ülevaatuse tegijaid suhteliselt vähe, mistõttu ei pruugi Päästeametile esitatav akt valmida tähtaegselt. Esimesel võimalusel peaksid tegutsema hakkama büroohoonete omanikud, sest aruandlustähtajad on järgmised:

 • Büroohooned- hiljemalt 1. jaanuar 2023.
 • Tööstus ja laohoonete kohta esitatakse akt hiljemalt 1. jaanuar 2024.
 • Garaažide kohta esitatakse akt hiljemalt 1. jaanuar 2025.

Kas ma ikka olen TOÜ kohuslane?

Tõenäoliselt on Päästeamet saatnud hoone esindajatele vastavad teated ja juhised, kuid et olla täiesti kindel sisene portaali https://ylevaatus.paasteamet.ee ja kontrolli näed hoone andmeid.

Palju maksab ülevaatus?

Täpne hind kujuneb objekti suurusest ning konkreetse töö mahust. Saada meile päring!

Mida teenus sisaldab?

TOÜ käigus:

 • kontrollitakse visuaalselt territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele.
 • kontrollitakse, kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele.
 • kontrollitakse tuleohutusalast dokumentatsiooni.
 • hinnatakse ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid v.a eluruumid.
 • kontrollitakse ehitise tuleohutust ja isikute valmisolekut tulekahju korral tegutseda, sealjuures evakuatsiooniõppust ei tehta.

Erisused!

Millistes hoonetes ei pea tuleohutusülevaatust tegema?

Ülevaatust ei pea tegema:

 • hoones, mis on kõrgem kui 28 meetrit
 • ohtlikus ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 3 tähenduses;
 • suurõnnetuse ohuga ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 4 tähenduses.

Kui ehitises tegutsevad asutused, kellest osad vastavad tuleohutusülevaatuse tingimustele ja osad enesekontrolli aruande esitamise tingimustele, siis kuidas peab korraldama tuleohutusülevaatust?

Tuleohutusülevaatuse käigus hinnatakse ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid.

Seega tuleb võtta aluseks peamise kasutusotstarve, mis on kirjas Ehitisregistris.

Kui tuleohutusülevaatuse tegemise nõudega enam enesekontrolli aruande esitamise kohustust ei kehti, kuid nendes ehitises tegutsevad asutused, mis peaksid endiselt olema enesekontrolli aruande esitamise kohuslased, siis tuleohutusülevaatuseks valitakse ehitis Ehitisregistris oleva registreeringu järgi (peamine kasutamise otstarve).