Tuletööde tegija koolitus

Tuletööde tegija koolitus

Koolituse alus
Siseministri 30.08.2010.a. määrus nr 38 „Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele“.

Õpiväljund
Tuletöö tegijale antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Koolituse sihtrühm
Tulenevalt kehtivale Tuleohutuse seadusele võib tuletöid majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus.

Tunnistus peab isikul, kes teeb tuletööd:

 • Gaaskeevitustöö tegijad
 • Elekterkeevitustöö tegijad
 • Põlevvedelikuga metalli lõikajad
 • Ketaslõikuriga tööd tegevad isikud

Muud isikud, kelle tegevuses kasutatakse leeki, tekivad sädemed, mille mõjul võib tekkida reaalne tuleoht

Koolituse kestvus
6 akadeemilist tundi, praktiline kustutiharjutus ning teadmiste kontroll

Koolituse kava

 1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus:
  • Tuletöö olemus ja liigid
  • Tuletööga kaasnevad riskid
  • Tulekahju olemus ja selle levik
  • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused
 2. Ohutus tuletöö tegemisel:
  • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
  • Nõuded tuletöö tegemiseks
  • Vajalikud tingimused tuletööks
  • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
  • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas
  • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine
 3. Tulekahju korral tegutsemine:
  • Käitumine tulekahju korral
  • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
  • Tulekustutusvahendite kasutamine
 4. Kustutusharjutus
  • Viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik koolitusel osalejad peavad harjutuse läbima.
 5. Teadmiste kontroll
  • Lõpetamisel väljastatakse õppekava läbimist tõendav tuletöötunnistus.